Ogłoszenie o naborze na stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2018

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 25126 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Data wyniku: 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa stanowiska: starszy archiwista

Nazwa urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach

Adres urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57,  25-045 Kielce

Wyniki naboru: brak ofert kandydatek/kandydatów

Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Oferty do dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU:

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul. Janusza Kusocińskiego 57
25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z obsługą klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.
Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja kwerend krajowych i zagranicznych dla instytucji, urzędów i osób fizycznych oraz kwerend naukowych/tematycznych
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi do prowadzonych kwerend, sporządzanie postanowień administracyjnych, zaświadczeń i informacji
 • Sporządzanie kopii (kserokopii, skanów, zdjęć cyfrowych), wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych, ich przygotowanie do uwierzytelnienia i wydawanie
 • Obsługa interesantów w Punkcie Obsługi Klienta
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych i obsługa interesantów w Pracowni Naukowej
 • Realizowanie zadań związanych z popularyzacją zasobu archiwalnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie prowadzenia poszukiwań w zasobie archiwalnym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do niej
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Terminowość, komunikatywność i orientacja na interesanta, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne i studia podyplomowe z archiwistyki lub zarządzania dokumentacją, lub wyższe historyczne ze specjalnością archiwalną
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w archiwum, w muzeum lub innej instytucji z zasobem historycznym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Wysoka kultura osobista, sumienność i rzetelność, cierpliwość i opanowanie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach
  ul. Janusza Kusocińskiego 57
  25-045 Kielce

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na starszego archiwistę - zastępstwo".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 260 53 13

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:935